Salgs- og Leveringsbetingelser for K-LASER Scandinavia

(nedenfor benævnt sælger)
  1. ANVENDELSE AF SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1.1 Nedenstående betingelser er gældende for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer fra sælger, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

  1. PRODUKTINFORMATION, PRISLISTER M.V.

2.1 Oplysninger indeholdt i brochurer, prislister og anden produktinformation fra sælger er alene bindende for sælger, i det omfang aftalen med køber udtrykkeligt henviser til sådanne oplysninger.

2.2 Teknisk dokumentation, som overlades af sælger til køber, må kun benyttes i forbindelse med de produkter sælger har leveret og må ikke kopieres af køber, reproduceres, overgives til eller på anden måde overlades til uvedkommende tredjemand.

  1. PRISER OG LEVERINGSKLAUSUL

3.1 Medmindre andet er angivet, er samtlige priser i sælgers tilbud, ordrebekræftelser og andre referencer i danske kroner ekskl. moms, told, afgifter m.v. Medmindre andet er angivet i det nævnte materiale, forbeholder sælger sig ret til at foretage ændringer i priser indtil leveringstidspunktet som følge af ændringer i valutakurser, told, produktionsmaterialer eller afgifter, som påvirker sælgers indkøbspriser.

3.2 De af sælger angivne priser på udstyret er inkl. omkostninger til sædvanlig emballage og udgifter til sikring af produkterne under transport, men ekskl. omkostninger til transport og opstilling af produkterne hos køber. Medmindre andet er skriftligt aftalt anses produkterne for leveret ex works.

  1. ACCEPTFRIST FOR TILBUD

4.1 Såfremt sælger afgiver tilbud, der ikke indeholder acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt det ikke er accepteret af køber senest 3 dage fra tilbuddets dato.

  1. LEVERING

5.1 Medmindre andet er skriftligt angivet i sælgers tilbud eller ordrebekræftelse eller parternes aftale, er det oplyste leveringstidspunkt anslået efter sælgers bedste skøn. Leveringen skal anses for rettidig, såfremt den finder sted inden for 3 uger fra det angivne tidspunkt. Såfremt den nævnte periode overskrides, kan køber ved skriftlig meddelelse til sælger kræve levering og fastsætte en rimelig frist, som ikke kan være kortere end 3 uger. Leverer sælger ikke inden for denne forlængede frist, og skyldes dette ikke forhold, som køber bærer ansvaret for, kan køber ved skriftlig meddelelse til sælger annullere aftalen for så vidt angår den del af den pågældende leverance, som ikke måtte være leveret. Herudover kan køber ikke rejse krav mod sælger som følge af forsinkelse.

5.2 I tilfælde af strejke, lockout, importrestriktioner eller anden force majeure eller force majeure-lignende situation, suspenderes sælgers leveringstid med et tidsrum svarende til varigheden af den pågældende hindring. Såfremt hindringen medfører, at en leverance kun under uforholdsmæssigt store omkostninger kan afhjælpes, forbeholder sælger sig ret til at annullere aftalen.

5.3 I tilfælde, hvor force majeure har hindret levering i mere end 4 måneder – beregnet fra det leveringstidspunkt sælger har angivet – har begge parter ret til at annullere købet. Køber kan ikke som følge heraf kræve nogen form for erstatning for hverken direkte eller indirekte tab.

  1. INSTALLATION

6.1 Køber bærer selv ansvar for evt. installation af udstyret, herunder for at de nødvendige installationer er til stede hos køber.

  1. BETALINGSBETINGELSER

7.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal sælgers fakturaer betales senest 8 dage fra levering af udstyret.

7.2 Ved betaling efter forfaldstidspunktet beregner sælger en morarente i henhold til renteloven. Endvidere kan sælger påligne et rykkergebyr i overensstemmelse med renteloven.

7.3 Betaling med frigørende virkning kan alene ske til den af sælger angivne konto.

7.4 Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger og har herunder ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af sådanne modkrav.

© Nordic Consult Group